LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon Konferencja ?Natura 2000 ?....? w Broku

W ramach programu ?Liderzy Natury ? oglnopolska kampania promujca dobre praktyki ochrony obszarw Natura 2000?, w dniu 14 lutego br. w sali konferencyjnej Urzdu Gminy Brok, odbya si konferencja pt.: ?Natura 2000 ? szanse i moliwoci rozwoju czyli jak wykorzysta zasoby przyrodnicze dla rozwoju spoeczno-gospodarczego gminy Brok i Puszczy Biaej?.

Konferencja skierowana bya do samorzdw terytorialnych, organizacji pozarzdowych, lokalnej spoecznoci oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych ochron przyrody.

Koordynatorem projektu, uczestnikiem kursu ?Liderzy Natury? organizowanego przez Fundacj ?Zielona Akcja w Legnicy?, i jednoczenie wykadowc bya Pani Danuta Jabonka-Grabowska, ktra w atrakcyjny sposb wyjania czym jest Natura 2000 i ochrona rodowiska, jakie s najcenniejsze elementy przyrodnicze Puszczy Biaej oraz opowiedziaa o udziale Gminy Brok w projekcie ?Midzy Bugiem a Narwi?, ktry by pocztkiem drogi do budowania wizerunku jako zrwnowaonego celu podry czyli gminy ekoturystycznej.

Pan Tomasz Woszczowski ? przedstawiciel Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie, przybliy sposb w jaki powstaa sie partnerw w ramach projektu ?Wzorcowa Sie Ekoturystyczna Midzy Bugiem a Narwi?, przypomnia jej zaoenia, cele oraz korzyci pynce z uczestnictwa w projekcie.

Gocie spotkania, w dyskusji poruszyli wiele zagadnie zwizanych z Natur 2000 i ochron przyrody, ktra stanowi istotn szans na dynamiczny rozwj turystyczny regionu. Zgodnie podkrelili, e konferencja bya ciekawa i bardzo potrzebna. Przyczynia si nie tylko do pogbienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody ale te suya integracji lokalnej spoecznoci i wzajemnej wymianie pogldw.

Konferencja zorganizowana bya w ramach wsppracy z Burmistrzem Gminy Brok, Spoecznym Instytutem Ekologicznym w Warszawie, LGD ?ZIELONE SIOO?, Nadlenictwem Ostrw Mazowiecka, Zespoem Publicznych Placwek Owiatowych w Broku, Brokowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsibiorczoci oraz Gospodarstwem Agroturystycznym ?DAJANA? w Broku. Wsparcia finansowego udzielia Fundacja ekologiczna ?Zielona Akcja w Legnicy?.

Prezentacje p. Danuty Jabonki-Grabowskiej przedstawione na konferencji

Prezentacja pobierz

Materiay pobierz

 

PostHeaderIcon

W dniu 10 lutego br. odbyo si posiedzenia Rady LGD ?ZIELOE SIOO?, ktrego celem bya ocena i wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w dniach od 10- 31 stycznia br., w zwizku z ogoszonym przez Zarzd LGD naborem wnioskw w ramach dziaa: ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej? oraz ?Mae projekty? objtych Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Limit rodkw przeznaczonych na ww. nabory wynosi: 458 838,00 z na ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej? oraz 225 469,45 z na ?Mae projekty?. Wszystkie wnioski wpyny w terminie, byy zgodne z LSR ?ZIELONE SIOO? oraz speniay lokalne kryteria wyboru.

W wyniku oceny wnioskw dokonanej przez Rad LGD sporzdzone zostay listy rankingowe ocenionych operacji.

Zadania w ramach operacji ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ktre zajy miejsca I-V mieszcz si w limicie rodkw wskazanych w ogoszeniu o konkursie i zostay wybrane do dofinansowania.

lista rankingowa ? Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Zadania w ramach operacji ?Mae projekty?, ktre zajy miejsca I-IX mieszcz si w limicie rodkw wskazanych w ogoszeniu o konkursie i zostay wybrane do dofinansowania.

lista rankingowa ? Mae projekty


 

PostHeaderIcon

Do koca stycznia br. producenci najsmaczniejszych i najzdrowszych wyrobw z terenu wojewdztwa mazowieckiego mogli zgasza swoje produkty na organizowany po raz czwarty przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie ?Konkurs o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego?.

Konkurs cieszy si duym zainteresowaniem, zgosio si do niego ponad 80 wytwrcw tradycyjnej ywnoci. Wrd nich znalazo si rwnie czterech producentw z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? zgoszonych przez nasze Stowarzyszenie tj.: Koo Gospody Wiejskich ?RUSKOKI?, Koo Gospody Wiejskich wsi Przedwit, Gospodarstwo Ekologiczne Pana Mariusza Mierzejewskiego oraz Gospodarstwo Agroturystyczne ?DAJANA, ktrzy rywalizowa bd w kategorii mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny. Wyroby zgoszone przez LGD ?ZIELONE SIOO? wykonano bez udziau rodkw chemicznych, wedug tradycyjnej receptury.

Rozstrzygnicie Konkursu nastpi do dnia 1 marca 2011 r.

Trzymamy kciuki za naszych wytwrcw!

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu 10 lutego 2011 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do LGD w ramach dziaania 413 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3 - ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, oraz dla operacji ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi tzw.?Mae projekty?.

Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).

Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.

Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.

W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia otym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
 2. Przyjcie porzdku obrad.
 3. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
 4. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
 5. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 6. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 7. Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
 8. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji w ramach dziaania ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
 9. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Mae projekty?.
 10. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 11. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
 12. Podjcie stosownych uchwa o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Mae projekty?.
 13. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji w ramach dziaania ?Mae projekty?.
 14. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
 15. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

Micha Rutkowski

/-/ Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?

 

PostHeaderIcon

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich w Warszawie, majc na uwadze potrzeb promowania produktw ywnociowych wytwarzanych przez mazowieckich producentw ywnoci, ogosi po raz czwarty konkurs na najlepszy produkt roku pod nazw:

?Konkurs o Laur Marszaka?.

Celem konkursu jest wyonienie i nagrodzenie producentw wyrniajcych si wysok jakoci produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a take oryginalnoci w podejciu do tematu ywnoci i przetwrstwa.

Konkurs zaplanowany zosta z myl o jak najszerszym gronie producentw ywnoci i skierowany jest nie tylko do firm komercyjnych, ale take do podmiotw i organizacji zajmujcych si wytwarzaniem ywnoci na mniejsz skal, takich jak: koa gospody wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, osoby fizyczne, ktre mog udokumentowa swoj dziaalno posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zawiadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzajcymi prezentacj produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgoszony produkt powinien by powtarzalny, by mona go byo promowa przy rnych okazjach.

Zgoszenia, wycznie na karcie zgoszeniowej, naley przesya do dnia 31 stycznia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Regulamin konkursu oraz karta zgoszeniowa dostpne s na stronie internetowejwww.mazovia.pl w zakadce Komunikaty oraz na stronie www.zielonesiolo.pl .

Szczegowych informacji udzielaj pracownicy Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie:

Pan Kazimierz Kuran ? tel. (22) 59 -79 -339, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pan Krzysztof Zaniewski ? tel. (22) 59 -79- 660, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zarzd LGD ?ZIELONE SIOO? zachca ww. uprawnione podmioty z obszaru dziaania LGD do wzicia udziau w tym ciekawym przedsiwziciu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgoszeniowa