Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2018, Nr 2/2018 oraz Nr 3/2018
Start Nabory - 2018 r. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2018, Nr 2/2018 oraz Nr 3/2018

PostHeaderIcon Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2018, Nr 2/2018 oraz Nr 3/2018

W dniu 21 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

- Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” dla wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w LSR (nabór Nr 1/2018),

- Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” (nabór Nr 2/2018),

- Przedsięwzięcia 4 (P.4) „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej” (nabór Nr 3/2018).

Limit dostępnych środków wynosił dla Przedsięwzięcia P.1 - 140.000,00 zł, dla Przedsięwzięcia P.2 – 150.000,00 zł, natomiast dla Przedsięwzięcia P.4 - 347.000,00 zł.

Rada dokonała oceny złożonych wniosków na zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

Lista rankingowa wniosków na P.1

Lista rankingowa wniosków na P.2

Lista rankingowa wniosków na P.4

 

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania na P.1

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania na P.2

Lista wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania na P.4